แผนการจัดการเรียนรู้ ม.6

แบบสังเกตพฤติกรรม การทำงานกลุ่ม

รายวิชา ท33101 ภาษาไทย                                                                                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

คำชี้แจง :   ครู สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ü ลงในช่อง

               ที่ตรงกับระดับคะแนน

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ของผู้รับการ

ประเมิน

การแสดงความคิดเห็น

การยอมรับฟังคนอื่น

การทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ความมีน้ำใจ

การมี

ส่วนร่วมใน

การปรับปรุง

ผลงานกลุ่ม

รวม

20 คะแนน

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

1

นายจักรินทร์ สิทธิภูมิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

นายคิมหันต์ เจริญไชย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

นายศักดิ์สิทธิ์ บังหอม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

นายสุภัฎ   สัตถาผล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

นายณัฐวุฒิ   พูลแก้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

นายธนวัต วงศ์ทองนิล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

น.ส.กีรติ  คุณทรัพย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

น.ส.ธิติมา  พวงพลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

น.ส.กฤษณา  จันทรฺไขโคตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

น.ส.รุ่งรัศมี  วัฒนพานิชกิจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

น.ส.กรรณิกา โอพาตวงศ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

น.ส.แพรวนภา ไชยบุบผา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

น.ส.วงศ์ตะวัน  ยางธิสาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน

                                                                                                 ............../.................../................

 

เกณฑ์การให้คะแนน

          ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ                         ให้           4        คะแนน

          ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง                                 ให้           3        คะแนน

          ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง                                 ให้           2        คะแนน

          ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง                                 ให้           1        คะแนน

 

 

 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

 

 

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

 

 

18 - 20

ดีมาก

 

 

14 - 17

ดี

 

 

10 - 13

พอใช้

 

 

ต่ำกว่า 10

ปรับปรุง

 

 

เกณฑ์การประเมิน  นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70

สรุปผลการประเมิน    ดีมาก           ดี       พอใช้             ควรปรับปรุง

 

 

                                                        ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน

                                                                 (.................................................)

                                ............../.................../................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์

รายวิชา ......................................                                                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่......................

คำชี้แจง : ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ü ลงในช่อง

             ที่ตรงกับระดับคะแนน

 

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ด้าน

รายการประเมิน

ระดับคะแนน

4

3

2

1

1.มีวินัย

1.ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว

โรงเรียน และสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ

กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน และรับผิดชอบในการทำงาน ปฏิบัติ

เป็นปกติวิสัยและเป็นแบบอย่างที่ดี

 

 

 

 

2. ใฝ่เรียนรู้

2.1   แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ

 

 

 

 

2.2   มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ

 

 

 

 

2.3   สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล

 

 

 

 

3. อยู่อย่างพอเพียง

3.1   ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด

        คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม

 

 

 

 

3.2   ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี

 

 

 

 

5.3   ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล

 

 

 

 

3.4   ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อื่น

        กระทำผิดพลาด               

 

 

 

 

 

4. มุ่งมั่นในการทำงาน

4.1   เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

4.2   ตั้งใจและรับผิดชอบในการทำงานให้สำเร็จ

 

 

 

 

4.3   ปรับปรุงและพัฒนาการทำงานอย่างรอบคอบ

 

 

 

 

4.4   ทุ่มเท ทำงาน อดทน ไม่ท้อต่อปัญหาและอุปสรรค

 

 

 

 

45    พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานให้สำเร็จ

 

 

 

 

4.6   ชื่นชมผลงานความสำเร็จด้วยความภาคภูมิใจ

 

 

 

 

                                                                                                         

 

เกณฑ์การให้คะแนน

          ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ                         ให้           4        คะแนน

          ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง                                 ให้           3        คะแนน

          ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง                                 ให้           2        คะแนน

          ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง                                 ให้           1        คะแนน

 

 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

 

 

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

 

 

18 - 20

ดีมาก

 

 

14 - 17

ดี

 

 

10 - 13

พอใช้

 

 

ต่ำกว่า 10

ปรับปรุง

 

 

เกณฑ์การประเมิน  นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70

สรุปผลการประเมิน    ดีมาก           ดี       พอใช้             ควรปรับปรุง

 

 

                                                        ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน

                                                                 (.................................................)

                                ............../.................../................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน

รายวิชา ท33101  ภาษาไทย                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หน่วยที่ 1 หลักการใช้ภาษา เรื่อง พันธกิจของภาษา                                         เวลา  10 นาที

คะแนนเต็ม  10 คะแนน

คำชี้แจง  นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1.  ข้อใดแสดงให้เห็นว่าภาษาช่วยธำรงสังคม

  1.วิทยาเป็นคนใจน้อย พวกเราต้องพูดปลอบโยนให้กำลังใจกันอยู่เสมอ

  2.วิภาชอบอ่านหนังสือการ์ตูนมาก ต้องซื้ออ่านทุกสัปดาห์

  3.วิภูเป็นคนพูดจาโผงผาง ตรงไปตรงมา ไม่ต้องเกรงกลัวใคร

  4.เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ฉันไปประชุมสัมมนาเรื่องพระราชบัญญัติการศึกษา

2.  “ก่อนเดินทางไปประชุมภูเก็ตคราวนี้ ช่วยหาแผนที่ของจังหวัดภูเก็ตให้ผมด้วย”

คำกล่าวนี้แสดงความสำคัญของภาษาข้อใด

 1. ภาษาช่วยธำรงสังคม
 2. ภาษาช่วยให้มนุษย์พัฒนา
 3. ภาษาช่วยกำหนดอนาคต
 4. ภาษาช่วยจรรโลงใจ

3.  อาชีพใดที่ได้ชื่อว่าใช้ภาษาจรรโลงใจมากที่สุด

   1.แพทย์  พยาบาล

   2.ครู  อาจารย์

   3.นักร้อง  นักแสดง

   4.นักโต้วาที  นักอ่านข่าว

4.ข้อใดบอกถึงความเป็นปัจเจกบุคคลของสุดาได้ดีที่สุด

   1.เวลาสุดาโกรธจะไม่พูด แต่ใบหน้าจะบึ้งตึง

   2.สุดาจะร้องไห้ เมื่อน้อยใจ

   3. สุดาชอบอ่านหนังสือ เมื่อเวลาว่าง

   4. เมื่อพบใครก็ตาม สุดาจะยิ้มและทักทายเสียงดังว่าสวัสดี

  5.ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับความเชื่อหรือความรู้สึกของมนุษย์ทั้งสองชื่อ

   1.พุทธรักษา  ลั่นทม

   2. ซ่อนกลิ่น  อโศก

   3.ดาวเรือง  มะยม

   4.กุหลาบ  มะลิ

6.ชื่อใดไม่มีอิทธิพลในการนำไปใช้ในงานมงคล

   1.ถ้วยฟู  ทองหยิบ

   2.ขนมเปี๊ยะ  ต้มขาวต้มแดง

   3.ฝอยทอง  เม็ดขนุน

   4.วุ้นเส้น  ทองหยอด

7. “ในครอบครัวมีกฎของครอบครัว ในโรงเรียนมีกฎของโรงเรียน ในประเทศมีกฎหมาย ในโลกมีกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อช่วยให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข ถ้ามนุษย์ในสังคมซึ่งมีกฎระเบียบและหลักปฏิบัติ แต่ไม่ประพฤติตามก็จะทำให้สังคมวุ่นวาย หรืออาจจะต้องสลายตัวในที่สุด”ข้อความนี้แสดงประโยชน์ของภาษาในแง่ใด

 1. ภาษาช่วยธำรงสังคม
 2. ภาษาช่วยให้มนุษย์พัฒนา
 3. ภาษาช่วยกำหนดอนาคต
 4. ภาษาช่วยจรรโลงใจ

8.”ภาษาเป็นเครื่องมือช่วยให้มนุษย์สามารถถ่ายทอดความรู้ความคิดแก่กันและกัน ทำให้ผู้รู้มากขึ้นและความรู้ก็แพร่ขยายออกไปมากขึ้น ๆ”ข้อความนี้แสดงประโยชน์ของภาษาในแง่ใด

1.ภาษาช่วยให้มนุษย์พัฒนา

                                                                   2

   2.ภาษาแสดงปัจเจกบุคคล

   3. ภาษาช่วยธำรงสังคม

  4.ภาษาช่วยกำหนดอนาคต

9.”วัดเอ๋ยวัดโบสถ์ ปลูกข้าวโพดเจ็ดต้น เจ้าขุนทองมาปล้น.......”บทเพลงกล่อมเด็กนี้แสดงประโยชน์ของภาษาด้านใด

 1. ภาษาช่วยธำรงสังคม
 2. ภาษาช่วยให้มนุษย์พัฒนา
 3. ภาษาช่วยกำหนดอนาคต
 4. ภาษาแสดงปัจเจกบุคคล

10.ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของภาษาในด้านใด”ภาษาช่วยกำหนดอนาคต”

  1.สัปดาห์หน้ารายงานของคุณต้องเสร็จนะ

  2.สทศ.กำหนดให้สอบโอเน็ต ปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้

  3.คุณคิดว่างานนี้จะเสร็จเรียบร้อยเมื่อไร

  4.อาทิตย์หน้าผมจะไปเชียงใหม่ คุณช่วยจองตั๋วเครื่องบินให้ผมหน่อยนะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน

รายวิชา ท33101  ภาษาไทย                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หน่วยที่ 1 หลักการใช้ภาษา เรื่อง พันธกิจของภาษา                                         เวลา  10 นาที

คะแนนเต็ม  10 คะแนน

 

         

   ข้อ

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1

 

3

 

3

 

4

 

4

 

2

 

1

 

2

 

4

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

 

รายวิชา ท33101  ภาษาไทย                                                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หน่วยที่ 1 หลักการใช้ภาษา  เรื่อง  พันธกิจของภาษา                                       เวลา  2 ชั่วโมง

สอนเมื่อวันที่ ..............เดือน.........................พ.ศ....................                 ครูผู้สอน  นางรุจิรา วงศ์ประทุม        

 

 1. สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา

 2. มาตรฐานที่ ท 4.1

                 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา

 ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

 3. มาตรฐานตัวชี้วัด  1. อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษาและลักษณะของภาษา

 

4. สาระการเรียนรู้

              3.1 ความหมายของคำว่า ภาษาและความเชื่อเกี่ยวกับกำเนิดภาษา

              3.2  ลักษณะพันธกิจของภาษาในแง่ ภาษาช่วยธำรงสังคม

 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้

    5.1 ด้านความรู้

               1)  บอกความหมายของคำว่า ภาษาและความเชื่อเกี่ยวกับกำเนิดภาษา

               2)  อธิบายลักษณะพันธกิจของภาษาในแง่ ภาษาช่วยธำรงสังคม

    5.2 ด้านสมรรถนะสำคัญ

          1) ความสามารถด้านภาษา (Literacy)

                -  บอกความหมายของคำว่า ภาษาและความเชื่อเกี่ยวกับกำเนิดภาษา

                -  อธิบายลักษณะพันธกิจของภาษาในแง่ ภาษาช่วยธำรงสังคม

           2) ความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy)

                   - การใช้กระบวนการกลุ่มนำเสนอผลงาน

           3) ความสามารถด้านเหตุผล ( Reasoning Ablity)

                   - วิเคราะห์การใช้ภาษาในแง่ต่าง ๆ ภาษาช่วยธำรงสังคม

 

 

 

                

2

6. สาระสำคัญ

           พันธกิจของภาษาหรือประโยชน์ของภาษาซึ่งนอกจากจะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารลักษณะต่าง ๆ

 แล้วยังบอกได้ถึงลักษณะที่สำคัญ  เพราะเป็นภาษาจะช่วยธำรงสังคม ช่วยแสดงความเป็นปัจเจกบุคคล

ช่วยให้มนุษย์พัฒนา ช่วยกำหนดอนาคต ช่วยจรรโลงใจ แต่ภาษาก็มีข้อสังเกตเกี่ยวกับอิทธิพลที่มีต่อมนุษย์

จึงต้องใช้วิจารณญาณในการใช้ภาษาให้เหมาะแก่โอกาส กาลเทศะและบุคคล

 

7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

           7.1 มีวินัย

           7.2 ใฝ่เรียนรู้

           7.3 อยู่อย่างพอเพียง

           7.4 มุ่งมั่นในการทำงาน

 

8. กิจกรรมการเรียนรู้   (ชั่วโมงที่ 1)

      ÿ  วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์

          ขั้นที่ 1 นำเข้าสู่บทเรียน

                สื่อการเรียนรู้  : 1. แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง พันธกิจของภาษา

                                    2. หนังสือแบบเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง พันธกิจของภาษา
 2. ทดสอบก่อนเรียน เรื่อง พันธกิจของภาษา จำนวน 10 ข้อ
 3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3- 5 คน แบบคละความสามารถ (เก่ง 1 คน  ปานกลาง 2 คน 

      อ่อน 2  คน) 

4.   นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด

      คำถามกระตุ้นความคิด

   นักเรียนคิดว่า ผู้สร้างภาษาที่ใช้ในโลกนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร

(ในอดีต ผู้คนเชื่อกันว่า ผู้สร้างภาษา ตามความเชื่อของคริสต์ศาสนา คือ เทพเจ้า ประทานอำนาจให้แก่ อดัม  ตั้งชื่อสิ่งต่าง ๆ ชาวอียิปต์ เชื่อว่า เทพเจ้าธอท  ชาวบาบิโลเนียน เชื่อว่า เทพนาบู

ชาวฮินดู เชื่อว่าเทพสรัสวดี มเหสีของพระพรหม เหล่านี้เป็นผู้สร้างภาษา)

          ขั้นที่ 2 จัดการเรียนรู้

                สื่อการเรียนรู้ : 1.หนังสือแบบเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                                2. ใบงานที่ 1.1

                   1. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา จาก หนังสือ แบบเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

3

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหัวข้อที่กำหนดให้ดังนี้ (หน้าที่ 4 – 21) คือ ภาษาช่วยธำรงสังคม

               ศึกษาและรายงาน เรื่อง ภาษาช่วยธำรง และตัวอย่างของภาษาช่วยธำรงสังคม

จากการรวบรวมคำทักทายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  และให้บอกด้วยว่าคำทักทายของบุคคลที่อยู่ในวัย

เพศ สถานะทางสังคมและโอกาสใด

            

         (ชั่วโมงที่ 2)

ผลการศึกษา ภาษาช่วยธำรงสังคม  สังคม คือการอยู่รวมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปโดยมีวัฒนธรรมเดียวกันสังคมจะอยู่อย่างสันติได้ก็เพราะ 1. มนุษย์มีไมตรีจิตต่อกัน 2.มีการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง

3.เป็นที่ยอมรับ มีฐานะ บทบาทและความสัมพันธ์ที่ถูกต้องเหมาะสม ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สังคมเป็นเช่นนี้ได้

คือ ภาษา นั่นเอง

                     2. นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานที่ 1.1 ครู-นักเรียนช่วยกันเฉลย

 

ขั้นที่ 3 สรุปและนำหลักการไปประยุกต์ใช้

          สื่อ / แหล่งเรียนรู้ :   หนังสือแบบเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    กระทรวงศึกษาธิการ

 1. ครู-นักเรียน ช่วยกันสรุป เรื่อง ภาษาช่วยธำรงสังคมและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจำวัน นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด

                   คำถามกระตุ้นความคิด

                     ในโรงเรียนมีกฎระเบียบของโรงเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน ถ้าไม่ปฏิบัติตาม

จะมีผลเป็นอย่างไร ( สังคมในโรงเรียน ก็จะวุ่นวาย ไม่ปกติสุข )

 

          ขั้นที่ 4  วัดและประเมินผล

                 สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 1.2

                1. นักเรียนแต่ละกลุ่มมานำเสนอผลงานที่ศึกษา เรื่อง ภาษาช่วยธำรงสังคมและใบงานที่ 1.2

แล้วร่วมกันเฉลยคำตอบ

                2. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด

                    คำถามกระตุ้นนความคิด

                   นักเรียนคิดว่า ภาษาจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังอย่าง

(ได้โดยสังเกต คำสรรพนามที่ผู้พูด ผู้ฟังใช้ เนื้อหาของสาร เช่น พ่อพูดกับลูก แม่พูดกับพ่อ

ครู พูดกับนักเรียน เป็นต้น )

4

9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

เครื่องมือการวัด

เกณฑ์การประเมินผล

1.ด้านความรู้

   1.1 ความหมายของคำว่า

”ภาษา”

   1.2 ลักษณะพันธกิจของภาษา ในแง่ ภาษาช่วยธำรงสังคม

 

- แบบสังเกตการนำเสนอผลงาน   กลุ่ม  

 

 

- ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70

 

2. ด้านทักษะในการเรียนรู้

 2.1 ด้านภาษา(Literacy)

   - บอกความหมายของคำว่า

”ภาษา”

   - อธิบายลักษณะพันธกิจของภาษา ในแง่ ภาษาช่วยธำรงสังคม 

2.2 ความสามารถด้านคำนวณ

 ( Numeracy)

  - การใช้กระบวนการกลุ่มนำเสนอผลงาน

2.3ความสามารถด้านเหตุผล ( Reasoning Ablity)

   - วิเคราะห์การใช้ภาษาในแง่ ภาษาช่วยธำรงสังคม

 

- ใบงานที่ 1.1   1.2  

 

 

 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 

 

 

-ใบงานที่ 1.1    1.2

 

 

- ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70

 

 

 

 

- ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70

 

 

 

- ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70

3.คุณลักษณะอันพึงประสงค์

  - มีวินัย

  - ใฝ่เรียนรู้

  - อยู่อย่างพอเพียง

  - มุ่งมั่นในการทำงาน

  - แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

- ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70

 

 

 

 

5

10.กิจกรรมเสนอแนะ

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

 

11.ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ / นิเทศ

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

 

                                 ลงชื่อ..........................................................................ผู้ตรวจสอบ/นิเทศ

                                         (........................................................)

                                                     ตำแหน่ง..................................................................

 

12.บันทึกผลหลังสอน

ผลการสอน

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.

6

...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

13.ปัญหา/อุปสรรค

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

 

 

7

 

14 .แนวทางการแก้ปัญหา

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 

                                ลงชื่อ..........................................................................ผู้สอน

                                             (นางรุจิรา  วงศ์ประทุม)

                                   ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวาริชวิทยา

                                                       

 

 

                                                                         

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    ใบงานที่ 1.1

รายวิชา ท33101  ภาษาไทย                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หน่วยที่ 1 หลักการใช้ภาษา เรื่อง พันธกิจของภาษา                                         เวลา  2 ชั่วโมง

 

                                                     ทำเป็นกลุ่ม/รายบุคคล

               ชื่อ...........................................................ห้อง....................เลขที่..............

 

คำชี้แจง  นักเรียนเขียนตอบคำถามต่อไปนี้เพียงสั้น ๆ

 

 1. ตามความเชื่อของมนุษย์ในสมัยก่อน ผู้สร้างภาษาคือ................................................................................
 2. ต่อมาเชื่อกันว่า ผู้สร้างภาษา คือ...............................................................................................................
 3. สันนิษฐานกันว่า ภาษาเกิดขึ้นเพราะ..........................................................................................................
 4. เหตุที่กล่าวว่า ภาษาเป็นสมบัติของมนุษย์เพราะ........................................................................................
 5. ความเชื่อของนักภาษาศาสตร์เกี่ยวกับกำเนิดของภาษาคือ........................................................................

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยใบงานที่ 1.1

รายวิชา ท33101  ภาษาไทย                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หน่วยที่ 1 หลักการใช้ภาษา เรื่อง พันธกิจของภาษา                                         เวลา  2 ชั่วโมง

 

                                                     ทำเป็นกลุ่ม/รายบุคคล

                       ชื่อ...........................................................ห้อง....................เลขที่..............

 

คำชี้แจง  นักเรียนเขียนตอบคำถามต่อไปนี้เพียงสั้น ๆ

 

 1. ตามความเชื่อของมนุษย์ในสมัยก่อน ผู้สร้างภาษาคือ พระเจ้า
 2. ต่อมาเชื่อกันว่า ผู้สร้างภาษา คือ มนุษย์
 3. สันนิษฐานกันว่า ภาษาเกิดขึ้นเพราะ การเลียนเสียงธรรมชาติ การนำคำมาใช้ในหมู่พวก
 4. เหตุที่กล่าวว่า ภาษาเป็นสมบัติของมนุษย์เพราะมนุษย์เป็นผู้สร้างภาษาและใช้ภาษาในการดำรงชีวิต
 5. ความเชื่อของนักภาษาศาสตร์เกี่ยวกับกำเนิดของภาษาคือไม่คนใดคนหนึ่งสร้างภาษา แต่ภาษาจะพัฒนาขึ้นมาเรื่อย ๆ

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         ใบงานที่ 1.2

รายวิชา ท33101  ภาษาไทย                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หน่วยที่ 1 หลักการใช้ภาษา เรื่อง พันธกิจของภาษา                                         เวลา  2 ชั่วโมง

 

                                                     ทำเป็นกลุ่ม/รายบุคคล

 กลุ่มที่ .......................................................สมาชิก1.......................................................2.............................................

3....................................................................4.................................................................5...........................................

คำชี้แจง  1.นักเรียนช่วยกันเรียบเรียงถ้อยคำเพื่อใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ดังนี้

 1. ต้องการให้เพื่อนสองคนเลิกทะเลาะวิวาทกัน

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

          2. ต้องการให้เพื่อนคลายความโกรธที่ต้องเสียเวลารอนาน

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

3.กล่าวคำขอบคุณเมื่อได้รับความเอื้อเฟื้อจากผู้อื่น

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

          4. กล่าวคำขอโทษที่ไม่สามารถปฏิบัติตามคำสัญญาได้

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

          5. กล่าวคำให้อภัยเมื่อมีผู้มาขอโทษที่ทำให้เราเสียประโยชน์

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

        2. เขียนระเบียบหรือกติกาของการอยู่ร่วมกันหรือปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจนและปฏิบัติได้จริง เช่น การออกค่ายพักแรม  การไปทัศนศึกษานอกสถานที่ การจัดเวรทำความสะอาด

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

                                   (อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอนและจินตนาการของนักเรียน)

แบบสังเกตพฤติกรรม การทำงานกลุ่ม

รายวิชา.................................................................                               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่......

คำชี้แจง :    ครู สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ü

                ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ของผู้รับการ

ประเมิน

การแสดงความคิดเห็น

การยอมรับฟังคนอื่น

การทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ความมีน้ำใจ

การมีส่วนในการปรับปรุงผลงานกลุ่ม

รวม

20 คะแนน

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

เกณฑ์การให้คะแนน

        ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ                ให้         4      คะแนน

        ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง                      ให้         3      คะแนน

        ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง                       ให้         2      คะแนน

        ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง                      ให้         1      คะแนน

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

 

 

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

 

 

18 - 20

ดีมาก

 

 

14 - 17

ดี

 

 

10 - 13

พอใช้

 

 

ต่ำกว่า 10

ปรับปรุง

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน  นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70

สรุปผลการประเมิน    ดีมาก           ดี           พอใช้             ควรปรับปรุง

 

 

                                                        ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน

                                                       (.................................................)

        ............../.................../................

 

 

 

 

          

           

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

 

รายวิชา ท33101  ภาษาไทย                                                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หน่วยที่ 1 หลักการใช้ภาษา  เรื่อง  พันธกิจของภาษา                                       เวลา  2 ชั่วโมง

สอนเมื่อวันที่ ..............เดือน.........................พ.ศ....................                 ครูผู้สอน  นางรุจิรา วงศ์ประทุม        

 

 1. สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา

 2. มาตรฐานที่ ท 4.1

                 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา

 ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

 3. มาตรฐานตัวชี้วัด  1. อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษาและลักษณะของภาษา

 

4. สาระการเรียนรู้

              4.1 ลักษณะพันธกิจของภาษาในแง่ ภาษาแสดงความเป็นปัจเจกบุคคล

              4.2  ลักษณะพันธกิจของภาษาในแง่ ภาษาช่วยให้มนุษย์พัฒนา

 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้

    5.1 ด้านความรู้

               5.1 อธิบายลักษณะพันธกิจของภาษาในแง่ ภาษาแสดงความเป็นปัจเจกบุคคลได้

              5.2  อธิบายลักษณะพันธกิจของภาษาในแง่ ภาษาช่วยให้มนุษย์พัฒนาได้

 

    5.2 ด้านสมรรถนะสำคัญ

          1) ความสามารถด้านภาษา (Literacy)

                -  อธิบายลักษณะพันธกิจของภาษาในแง่ ภาษาแสดงความเป็นปัจเจกบุคคลได้

                -  อธิบายลักษณะพันธกิจของภาษาในแง่ ภาษาช่วยให้มนุษย์พัฒนาได้

           2) ความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy)

                   - การใช้กระบวนการกลุ่มนำเสนอผลงาน

           3) ความสามารถด้านเหตุผล ( Reasoning Ability)

                   - วิเคราะห์การใช้ภาษาในแง่ แสดงความเป็นปัจเจกบุคคลและ ภาษษช่วยให้มนุษย์พัฒนา

 

 

 

                

2

6. สาระสำคัญ

           พันธกิจของภาษาหรือประโยชน์ของภาษาซึ่งนอกจากจะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารลักษณะต่าง ๆ

 แล้วยังบอกได้ถึงลักษณะที่สำคัญ  เพราะเป็นภาษาจะช่วยธำรงสังคม ช่วยแสดงความเป็นปัจเจกบุคคล

ช่วยให้มนุษย์พัฒนา ช่วยกำหนดอนาคต ช่วยจรรโลงใจ แต่ภาษาก็มีข้อสังเกตเกี่ยวกับอิทธิพลที่มีต่อมนุษย์

จึงต้องใช้วิจารณญาณในการใช้ภาษาให้เหมาะแก่โอกาส กาลเทศะและบุคคล

 

7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

           7.1 มีวินัย

           7.2 ใฝ่เรียนรู้

           7.3 อยู่อย่างพอเพียง

           7.4 มุ่งมั่นในการทำงาน

 

8. กิจกรรมการเรียนรู้   (ชั่วโมงที่ 1)

      ÿ  วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์

          ขั้นที่ 1 นำเข้าสู่บทเรียน

                สื่อการเรียนรู้  : 1. ใบงานที่ 2.1 – 2.2

                                   2. หนังสือแบบเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1.ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง พันธกิจของภาษา

2.นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3- 5 คน แบบคละความสามารถ (เก่ง 1 คน  ปานกลาง 2 คน อ่อน 2  คน) 

3.   นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด

      คำถามกระตุ้นความคิด

   นักเรียนคิดว่า ลักษณะเฉพาะของบุคคลที่จะทำให้เรารู้ว่าอุปนิสัยของบุคคลแตกต่างกันคืออะไร

(คำตอบคือ ภาษา ที่แต่ละบุคคลที่แสดงออกมาสะท้อนถึงลักษณะของความเป็นปัจเจกบุคคล

เช่น บางคนโกรธแล้วนิ่ง บางคนต่อว่าต่อขาน)

          ขั้นที่ 2 จัดการเรียนรู้

                สื่อการเรียนรู้ : 1.หนังสือแบบเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                                2. ใบงานที่ 2.1  2.2

                   1. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา จาก หนังสือ แบบเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหัวข้อที่กำหนดให้ดังนี้ (หน้าที่ 4 – 21) คือ ภาษาช่วยธำรงสังคม

               ศึกษาและรายงาน เรื่อง ภาษาแสดงความเป็นปัจเจกบุคคล และภาษาช่วยให้มนุษย์พัฒนา

3

 

ผลการศึกษา  ภาษาช่วยแสดงความเป็นปัจเจกบุคคล  คำว่า”ปัจเจก”หมายถึง ลักษณะเด่น

ของแต่ละครที่ไม่เหมือนกัน การใช้ภาษาของมนุษย์แต่ละคนนั้นย่อมมีวิธีที่แตกต่างกัน ทั้งในด้านการใช้สำนวนโวหาร

การผูกประโยค การใช้คำศัพท์ รวมทั้งลีลาท่าทางในการสื่อสาร ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ สามารถสะท้อนให้เห็นลักษณะนิสัยของผู้ที่ใช้ภาษานั้นได้ง่าย

          ผลการศึกษา ภาษาช่วยให้มนุษย์พัฒนา การพัฒนาของมนุษย์จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการเรียนรู้ การเรียนรู้เกิดขึ้นได้หลาย ๆ วิธี เช่น การบอกเล่า การเขียน การจารึก การสนทนาโต้ตอบ การศึกษาค้นคว้า

การอภิปรายโต้แย้งกัน ฯลฯ สิ่งที่กล่าวมานี้ต้องอาศัยภาษาเป็นเครื่องมือทั้งสิ้น เมื่อมนุษย์เกิดการเรียนรู้ก็จะมีความคิดที่จะทำสิ่งต่าง ๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม จึงกล่าวได้ว่า ภาษาช่วยให้มนุษย์พัฒนา

                     2. นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานที่ 2.1 -2.2  ครู-นักเรียนช่วยกันเฉลย

 

ขั้นที่ 3 สรุปและนำหลักการไปประยุกต์ใช้

          สื่อ / แหล่งเรียนรู้ :   หนังสือแบบเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    กระทรวงศึกษาธิการ

 1. ครู-นักเรียน ช่วยกันสรุป เรื่อง ภาษาช่วยแสดงความเป็นปัจเจกบุคคล 

ภาษาช่วยให้มนุษย์พัฒนา และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน

                   3. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด

                   คำถามกระตุ้นความคิด

                     ถ้ามนุษย์ไม่มีภาษา ชีวิตความเป็นอยู่จะเป็นอย่างไร ( มนุษย์ก็อาจจะเหมือนมนุษย์ในอดีต

ที่อาศัยอยู่ในถ้ำ  )

 

          ขั้นที่ 4  วัดและประเมินผล (ชั่วโมงที่ 2 )

                 สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 2.1  2.2

                1. นักเรียนแต่ละกลุ่มมานำเสนอผลงานที่ศึกษา เรื่อง ภาษาช่วยแสดงความเป็นปัจเจกบุคคล  และภาษาช่วยให้มนุษย์พัฒนา ใบงานที่ 2.1  2.2  แล้วร่วมกันเฉลยคำตอบ

                2. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด

                    คำถามกระตุ้นนความคิด

                   นักเรียนคิดว่า มนุษย์เรามีความเห็นไม่ตรงกัน ก็จะใช้ภาษาในการอภิปรายโต้แย้งถกเถียง

จะมีผลอย่างไร(จะมีผล คือ จะมีข้อสรุปหรือคำตอบจากการโต้แย้งนั้น ซึ่งถือว่าเป็นการขยายความรู้ ความคิดของมนุษย์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น จึงสรุปได้ว่า ภาษาช่วยให้มนุษย์พัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุด )

 

4

9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

เครื่องมือการวัด

เกณฑ์การประเมินผล

1.ด้านความรู้

   1.1 ลักษณะพันธกิจของภาษาในแง่ ภาษาแสดงความเป็นปัจเจกของบุคคล

   1.2 ลักษณะพันธกิจของภาษา ในแง่ ภาษาช่วยให้มนุษย์พัฒนา

 

- แบบสังเกตการนำเสนอผลงาน   กลุ่ม  

 

 

- ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70

 

 

2. ด้านทักษะในการเรียนรู้

 2.1 ด้านภาษา(Literacy)

   -อธิบายลักษณะพันธกิจของภาษา ในแง่ ภาษาแสดงความเป็นปัจเจกบุคคล 

   - อธิบายลักษณะพันธกิจของภาษา ในแง่ ภาษาช่วยให้มนุษย์พัฒนา 

2.2 ความสามารถด้านคำนวณ

 ( Numeracy)

  - การใช้กระบวนการกลุ่มนำเสนอผลงาน

2.3ความสามารถด้านเหตุผล ( Reasoning Ablity)

   - วิเคราะห์การใช้ภาษาในแง่ ภาษาแสดงความเป็นปัจเจกบุคคลและภาษาช่วยให้มนุษย์พัฒนา

 

- ใบงานที่ 2.1   2.2  

 

 

 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 

 

 

-ใบงานที่ 2.1    2.2

 

 

- ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70

 

 

 

 

- ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70

 

 

 

 

- ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70

3.คุณลักษณะอันพึงประสงค์

  - มีวินัย

  - ใฝ่เรียนรู้

  - อยู่อย่างพอเพียง

  - มุ่งมั่นในการทำงาน

  - แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

- ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70

 

 

 

6

 

10.กิจกรรมเสนอแนะ

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

 

11.ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ / นิเทศ

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

 

                                 ลงชื่อ..........................................................................ผู้ตรวจสอบ/นิเทศ

                                         (........................................................)

                                                     ตำแหน่ง..................................................................

 

12.บันทึกผลหลังสอน

ผลการสอน

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

13.ปัญหา/อุปสรรค

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

 

 

 

14 .แนวทางการแก้ปัญหา

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 

 

                                ลงชื่อ..........................................................................ผู้สอน

                                             (นางรุจิรา  วงศ์ประทุม)

                                   ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวาริชวิทยา

                                                        

 

 

                                                                        

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานที่ 2.1

รายวิชา ท33101  ภาษาไทย                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หน่วยที่ 1 หลักการใช้ภาษา เรื่อง พันธกิจของภาษา                                         เวลา  1 ชั่วโมง

 

                                                     ทำเป็นกลุ่ม/รายบุคคล

 กลุ่มที่ .......................................................สมาชิก1.......................................................2.............................................

3....................................................................4.................................................................5...........................................

 

คำชี้แจง   นักเรียนช่วยกันพิจารณารวบรวมคำพูดของบุคคลในเรื่องสั้น  นวนิยาย และบทละคร นำมาชี้ให้เห็นว่าคำพูดเหล่านั้นสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นปัจเจกบุคคลของผู้พูดอย่างไร

                                              คำพูดของตัวละครจาก.................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

 

เฉลย ใบงานที่ 2.1

รายวิชา ท33101  ภาษาไทย                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หน่วยที่ 1 หลักการใช้ภาษา เรื่อง พันธกิจของภาษา                                         เวลา  1 ชั่วโมง

 

                                                     ทำเป็นกลุ่ม/รายบุคคล

 กลุ่มที่ .......................................................สมาชิก1.......................................................2.............................................

3....................................................................4.................................................................5...........................................

 

คำชี้แจง   นักเรียนช่วยกันพิจารณารวบรวมคำพูดของบุคคลในเรื่องสั้น  นวนิยาย และบทละคร นำมาชี้ให้เห็นว่าคำพูดเหล่านั้นสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นปัจเจกบุคคลของผู้พูดอย่างไร

 

                                       คำพูดของตัวละครจากเรื่อง  ใต้เงาตะวัน   ผู้แต่ง  ปิยะพร  ศักดิ์เกษม

 

      “หวานจนแสบไส้อย่างนี้นี่เอง คุณเกรียงถึงได้เบื่อ ต้องไปหารสเผ็ด ๆ เปรี้ยว ๆ กินนอกบ้านอยู่บ่อย ๆ “คุณวิแกมีสมองไว้คิดแต่ว่า วันนี้จะใส่ชุดไหนเท่านั้นแหละ เรื่องอื่นแกไม่สนหรอก และ  แค่ยึดตำแหน่งเมียไว้ให้อยู่มือ ได้รับเงินครบถ้วนเต็มจำนวนทุกเดือน ที่เหลือนอกนั้นคุณเกรียงเอาไปหว่านอีหนูที่ไหนจ้างให้แก่ก็ไม่รู้...แกคิดเลขไม่เป็น”

 

               จากคำพูดของตัวละครตัวนี้ แสดงถึงอุปนิสัยของคนพูดว่า มองคนอื่นแต่เปลือกนอกที่เห็น แล้วตัดสิน

คนอื่นว่าต้องเป็นอย่างที่ตัวเองวิเคราะห์ แต่ในส่วนที่ตัวเองไม่เห็นเพราะไม่ใช่คนในครอบครัว แล้วมองคนอื่นในด้าน

ไม่ดี ทำให้คนฟังเข้าใจผิดหรือมองคนพูดไม่ดี

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานที่ 2.2

รายวิชา ท33101  ภาษาไทย                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หน่วยที่ 1 หลักการใช้ภาษา เรื่อง พันธกิจของภาษา                                         เวลา  1 ชั่วโมง

 

                                                     ทำเป็นกลุ่ม/รายบุคคล

กลุ่มที่............................สมาชิกคือ 1................................................................2............................................................

3.....................................................4...............................................................5............................................................

 

คำชี้แจง  1. นักเรียนช่วยกันหาตัวอย่างภาษาที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่กำหนดให้ จากหนังสือ บทความ

                หรือข้อเขียนใด ๆ ก็ได้บอกแหล่งที่มาให้ชัดเจน

            การพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่กำหนดให้ดังนี้

 1. มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 2. มนุษย์กับสุขภาพอนามัย
 3. มนุษย์กับการประกอบอาชีพ
 4. มนุษย์กับศาสนา

การพัฒนาด้านที่ ....................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

 

21

การพัฒนาด้านที่ ....................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

การพัฒนาด้านที่ ....................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

22

การพัฒนาด้านที่ ....................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

การพัฒนาด้านที่ ....................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

 

 

                                                   เฉลยใบงานที่ 2.2

รายวิชา ท33101  ภาษาไทย                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หน่วยที่ 1 หลักการใช้ภาษา เรื่อง พันธกิจของภาษา                                         เวลา  2 ชั่วโมง

 

                                                     ทำเป็นกลุ่ม/รายบุคคล

กลุ่มที่............................สมาชิกคือ 1................................................................2............................................................

3.....................................................4...............................................................5............................................................

 

คำชี้แจง  1. นักเรียนช่วยกันหาตัวอย่างภาษาที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่กำหนดให้ จากหนังสือ บทความ

                หรือข้อเขียนใด ๆ ก็ได้บอกแหล่งที่มาให้ชัดเจน

            การพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่กำหนดให้ดังนี้

 1. มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 2. มนุษย์กับสุขภาพอนามัย
 3. มนุษย์กับการประกอบอาชีพ
 4. มนุษย์กับศาสนา

การพัฒนาด้านที่ ที่ 1 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

 

จากการที่ข้าพเจ้าสังเกตเห็นเสมอว่า ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชนบทเหล่านั้นยากเข็ญขึ้นทุกปี ทั้งนี้อาจเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เคยมีอยู่อย่างสมบูรณ์ของธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลมาจากการทำลายป่าไม้ สัตว์ป่า อันทำให้เกิดความกระทบกระเทือนไปถึงสภาพดินฟ้าอากาศ ข้าพเจ้าจึงมองเห็นทางออกที่ดีที่สุดทางหนึ่ง พวกเราทุกคนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังในการแก้ไขสภาวะแวดล้อมให้ดีขึ้น หรือใกล้เคียงกับที่เป็นมาแต่ก่อน สิ่งนี้เท่านั้นจะนำคุณค่าแห่งชีวิตกลับคืนมาสู่ชาวชนบท เราต้องป้องกันรักษาป่าไม้และสัตว์ป่าที่ยังเหลืออยู่ให้จงได้ สิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้สภาวะแวดล้อมกลับสู่ความอุดมสมบูรณ์อันจะนำความอยู่ดีกินดีมาสู่ชาวไทยอีกครั้งหนึ่ง

                 (พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ จากหนังสืออนุสาน อสท.)

 

การพัฒนาด้านที่ 2 มนุษย์กับสุขภาพอนามัย

ผิวสวย= สุขภาพดี

                  ผิวเป็นเครื่องบ่งบอกสุขภาพ ผิวที่มีน้ำมีนวล สดใส ชุ่มชื่น และคงถึงความมุสุขภาพดีทั้งกายและใจ ส่วนผิวพรรณที่ซูบซีด เหี่ยวแห้ง นอกจากจะทำให้ดูแก่กว่าวัยแล้วยังบ่งชี้ว่ามีปัญหาสุขภาพ เช่น ขาดสารอาหาร      

บางอย่างที่จำเป็นต่อสุขภาพยิ่ง หรือการพักผ่อนไม่เพียงพอทำให้ผิวพรรณถูกทรมาน เช่น โดนแสงแดดจ้าโดยไม่มี

การปกป้องผิว

                                   (คลินิกมติชน จากหนังสือพิมพ์มติชน – นพ. ประวิตร พิศาลบุตร)

 

 

การพัฒนาด้านที่ 3 มนุษย์กับการประกอบอาชีพ

        เมื่อเศรษฐกิจแย่ แน่นอนทุกสิ่งก็พลันซวดเซไปด้วย แต่ก็หาใช่ว่าทุกอย่างจะล้มหายตายจากไปเสียเลยทีเดียว

ในความเป็นจริงแล้วก็คือ ทุกกิจการยังสามารถยืนหยัดอยู่ได้หากมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ หรือแม้แต่การทำงาน

เสียใหม่ให้เหมาะกับสภาพความเป็นจริงเท่านั้น

          ตัวอย่างวงการไม้ประดับ ซึ่งไม่แตกต่างจากธุรกิจประเภทอื่นที่ได้ผลกระทบต่อราคาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยเฉพาะโป๊ยเซียนที่ครั้งหนึ่งเคยผงาดในวงการ ก่อนจะคลี่คลายห่างหายไปจากตลาดเรื่อย ๆ

                                             (บทคัดย่อ จากมติชนรายวัน )

การพัฒนาด้านที่ ที่ 4 มนุษย์กับศาสนา

                ถ้าพลเมืองผู้นั้นในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนไม่มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา มีความเชื่อถือ และปฏิบัติผิดพลาด คลาดเคลื่อน เช่น เชื่อถือว่าสิ่งเหลวไหล มีความหลงงมงาย มีพฤติกรรมที่ไม่เอื้อเฟื้อต่อการพัฒนาประเทศ ผลร้ายก็ย่อมตกแก่สังคมไทยนั่นเอง การให้การศึกษาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนเป็นพุทธศาสนิกชน

ที่ดี คือ การพัฒนาคุณภาพประชากรของประเทศไทย

                                              (พระเทพเวที(ประยุทธ์ ปยุตโต) ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3

 

รายวิชา ท33101  ภาษาไทย                                                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หน่วยที่ 1 หลักการใช้ภาษา  เรื่อง พันธกิจของภาษา                                        เวลา  2 ชั่วโมง

สอนเมื่อวันที่ ..............เดือน.........................พ.ศ....................                 ครูผู้สอน  นางรุจิรา วงศ์ประทุม        

 

 1. สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา

 2. มาตรฐานที่ ท 4.1

                 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา

 ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

 3. มาตรฐานตัวชี้วัด  1. อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษาและลักษณะของภาษา

 

4. สาระการเรียนรู้

              1) ลักษณะพันธกิจของภาษา ที่ช่วยกำหนดอนาคต

               2) ลักษณะพันธกิจของภาษาที่ช่วยจรรโลงใจ

               3) ข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับอิทธิพลของภาษาต่อมนุษย์

 

5.จุดประสงค์การเรียนรู้ 

       5.1 ด้านความรู้

              1. อธิบายลักษณะพันธกิจของภาษา ที่ช่วยกำหนดอนาคตได้

              2. อธิบายลักษณะพันธกิจของภาษาที่ช่วยจรรโลงใจได้

              3. ระบุข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับอิทธิพลของภาษาต่อมนุษย์

        5.2 ด้านทักษะการเรียนรู้

              สมรรถนะสำคัญ

              1) ความสามารถด้านภาษา (Literacy)

                   - อธิบายลักษณะพันธกิจของภาษา ช่วยกำหนดอนาคต

                  -  อธิบายลักษณะพันธกิจของภาษาที่ช่วยจรรโลงใจ

                  -  ระบุข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับอิทธิพลของภาษาต่อมนุษย์

              2) ความสามารถด้านคำนวณ ( Numeracy)

                   - การใช้กระบวนการกลุ่มนำเสนอผลงาน

              3) ความสามารถด้านเหตุผล ( Reasoning Ablity)

                   - วิเคราะห์การใช้ภาษาในแง่ต่าง ๆ

 

6 .สาระสำคัญ

           พันธกิจของภาษาหรือประโยชน์ของภาษาซึ่งนอกจากจะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารลักษณะต่าง ๆ

 แล้วยังบอกได้ถึงลักษณะที่สำคัญ  เพราะเป็นภาษาจะช่วยธำรงสังคม ช่วยแสดงความเป็นปัจเจกบุคคล

ช่วยให้มนุษย์พัฒนา ช่วยกำหนดอนาคต ช่วยจรรโลงใจ แต่ภาษาก็มีข้อสังเกตเกี่ยวกับอิทธิพลที่มีต่อมนุษย์

จึงต้องใช้วิจารณญาณในการใช้ภาษาให้เหมาะแก่โอกาส กาลเทศะและบุคคล

                                                                                                       

7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

           7.1 มีวินัย

           7.2 ใฝ่เรียนรู้

           7.3 อยู่อย่างพอเพียง

           7.4 มุ่งมั่นในการทำงาน

 

8. กิจกรรมการเรียนรู้   (ชั่วโมงที่ 1)

      ÿ  วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์

          ขั้นที่ 1 นำเข้าสู่บทเรียน

                สื่อการเรียนรู้  : 1.ใบงานที่ 3.1 – 3.2 – 3.3

                                   2. หนังสือแบบเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1.ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง พันธกิจของภาษา

2.นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3- 5 คน แบบคละความสามารถ (เก่ง 1 คน  ปานกลาง 2 คน อ่อน 2  คน) 

3.   นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด

      คำถามกระตุ้นความคิด

   นักเรียนคิดว่า มนุษย์สามารถกำหนดอนาคตได้ในกรณีใดบ้าง

(หลายกรณี เช่น ครูกำหนดแผนการสอนของตนให้ตรงตามจุดประสงค์ของหลักสูตร รัฐบาลอาจกำหนดนโยบาย

เกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับ โดยมีปัจจัยที่สำคัญคือ ภาษา )

 

          ขั้นที่ 2 จัดการเรียนรู้

                สื่อการเรียนรู้ : 1.หนังสือแบบเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                                2. ใบงานที่ 3.1 – 3.2 – 3.3

 

                   1. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา จาก หนังสือ แบบเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหัวข้อที่กำหนดให้ดังนี้ (หน้าที่ 4 – 21) คือ พันธกิจของภาษา

 

 

               ศึกษาและรายงาน เรื่อง ภาษาช่วยกำหนดอนาคต และภาษาช่วยจรรโลงใจ

              ผลการศึกษา ภาษาช่วยกำหนดอนาคต  อนาคตของมนุษย์หรือองค์กรต่าง ๆ นั้นสามารถกำหนดล่วงหน้าได้ การกำหนดอนาคตนั้นอาจเป็นในรูปแบบนโยบาย วางแผนงาน หรืออาจอยู่ในรูปของคำสั่ง  แผนงาน  สัญญา  กำหนดการ ใบสมัคร ฯลฯ ซึ่งต้องใช้ภาษาเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด

          ผลการศึกษา ภาษาช่วยจรรโลงใจ  มนุษย์มีวิธีการเลือกสรรคำต่างๆ แล้วนำมาเรียงร้อยให้เป็นภาษาที่ไพเราะงดงาม เช่น ข้อเขียน สุนทรพจน์  นิยาย  นิทาน หนังสือต่าง ๆ ซึ่งทำให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจให้ความชื่นบานแจ่มใส ให้ความสนุกสนานบันเทิงใจ หรืออาจนำเสนอภาษาเหล่านั้นในรูปแบบของเสียงที่ออกอากาศทางวิทยุโทรทัศน์ก็ได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ฟังผ่อนคลาย สบายใจขึ้น จึงกล่าวได้ว่า ภาษาช่วยจรรโลงใจ 

            ผลการศึกษา    นอกจากภาษาจะมีพันธกิจต่าง ๆ แล้ว ภาษายังมีอิทธิพลต่อความรู้สึกและความเชื่อ

ของมนุษย์มาช้านานดังนี้

                       1)มนุษย์เราจะนิยมในชื่อที่มีเสียงพ้องกับสิ่งที่น่าชื่นชม เช่น”ขนุน”พ้องกับคำว่า”อุดหนุน”

“มะยม”พ้องกับคำว่า “นิยม” เป็นต้น และในทางกลับกัน มนุษย์จะหลีกเลี่ยงและรังเกียจชื่อที่พ้องกับความไม่น่าปรารถนา

                       2) การเรียกชื่อสิ่งต่าง ๆ แม้จะเป็นสิ่งเดียวกัน แต่ชื่อที่เรียกอาจทำให้ความรู้สึกของคนเราดีขึ้น เช่น คำว่า”คนใช้” ถ้าเราใช้คำว่า “แม่บ้าน”หรือ “ผู้ช่วยแม่บ้าน” ก็จะเป็นที่พอใจมากกว่า

                       3) มนุษย์จะปลาบปลื้มกับภาษาที่ไพเราะ คำสรรเสริญเยินยอ และจะเสียใจหรือเจ็บแค้น

เมื่อได้ฟังคำกล่าวที่นินทาว่าร้าย

                     2. นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานที่ 3.1 – 3.2 – 3.3  ครู-นักเรียนช่วยกันเฉลย

 

ขั้นที่ 3 สรุปและนำหลักการไปประยุกต์ใช้

          สื่อ / แหล่งเรียนรู้ :   หนังสือแบบเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    กระทรวงศึกษาธิการ

 1. ครู-นักเรียน ช่วยกันสรุป เรื่อง ภาษาช่วยกำหนดอนาคต  ภาษาช่วยจรรโลงใจ

และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน

 1. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด

                   คำถามกระตุ้นความคิด

                     ถ้ามนุษย์ไม่มีภาษา ชีวิตความเป็นอยู่จะเป็นอย่างไร (มนุษย์ก็อาจจะเหมือนมนุษย์ในอดีต

ที่อาศัยอยู่ในถ้ำ )

 

 

 

 

 

          ขั้นที่ 4  วัดและประเมินผล (ชั่วโมงที่ 2)

                 สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 3.1- 3.2 – 3.3

                1. นักเรียนแต่ละกลุ่มมานำเสนอผลงานที่ศึกษา เรื่อง ภาษาช่วยกำหนดอนาคต  และภาษา

ช่วยจรรโลงใจ  ใบงานที่ 3.1 - 3.2 – 3.3 แล้วร่วมกันเฉลยคำตอบ

                2. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด

                    คำถามกระตุ้นนความคิด

                   นักเรียนคิดว่า มนุษย์เรามีความเห็นไม่ตรงกัน ก็จะใช้ภาษาในการอภิปรายโต้แย้งถกเถียง

จะมีผลอย่างไร(จะมีผล คือ จะมีข้อสรุปหรือคำตอบจากการโต้แย้งนั้น ซึ่งถือว่าเป็นการขยายความรู้ ความคิดของมนุษย์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น จึงสรุปได้ว่า ภาษาช่วยให้มนุษย์พัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุด )

 

9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

เครื่องมือการวัด

เกณฑ์การประเมินผล

1.ด้านความรู้

1.1 อธิบายลักษณะของภาษาในแง่

   - ภาษาช่วยกำหนดอนาคต

   - ภาษาช่วยจรรโลงใจ

   - ข้อสังเกตเกี่ยวกับอิทธิพลของภาษาต่อมนุษย์

 

- แบบสังเกตการนำเสนอผลงาน   กลุ่ม  

 

 

- ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70

 

 

2. ด้านทักษะในการเรียนรู้

 2.1 ด้านภาษา(Literacy)

   - อธิบายลักษณะพันธกิจของภาษา ในแง่  ภาษาช่วยกำหนดอนาคต

   -  ภาษาที่ช่วยจรรโลงใจ

   -  ระบุข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับอิทธิพลของภาษาต่อมนุษย์

 

- ใบงานที่ 3.1   3.2   3.3

 

 

 

 

 

- ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

เครื่องมือการวัด

เกณฑ์การประเมินผล

2.2 ความสามารถด้านคำนวณ

 ( Numeracy)

  - การใช้กระบวนการกลุ่มนำเสนอผลงาน

2.3ความสามารถด้านเหตุผล ( Reasoning Ablity)

   - วิเคราะห์การใช้ภาษาในแง่ต่าง ๆ

 

- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 

 

 

-ใบงานที่ 3.1  3.2   3.3

 

- ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70

 

 

 

 

- ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70

 

 3.คุณลักษณะอันพึงประสงค์

  - มีวินัย

  - ใฝ่เรียนรู้

  - อยู่อย่างพอเพียง

  - มุ่งมั่นในการทำงาน

 

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

- ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70

 

 

10.กิจกรรมเสนอแนะ

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

11.ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ / นิเทศ

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

 

                                 ลงชื่อ..........................................................................ผู้ตรวจสอบ/นิเทศ

                                         (........................................................)

                                                       ตำแหน่ง..................................................................

12.บันทึกผลหลังสอน    

ผลการสอน

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

15.ปัญหา/อุปสรรค

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

16 .แนวทางการแก้ปัญหา

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 

                                ลงชื่อ..........................................................................ผู้สอน

                                             (นางรุจิรา  วงศ์ประทุม)

                                   ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวาริชวิทยา

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          ใบงานที่ 3.1

 

รายวิชา ท33101  ภาษาไทย                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หน่วยที่ 1 หลักการใช้ภาษา เรื่อง พันธกิจของภาษา                                         เวลา  2 ชั่วโมง

 

                                                     ทำเป็นกลุ่ม/รายบุคคล

 กลุ่มที่ .......................................................สมาชิก1.......................................................2.............................................

3....................................................................4.................................................................5...........................................

 

 คำชี้แจง  นักเรียนช่วยกันวิจารณ์ว่าคำพูดต่อไปนี้ ช่วยกำหนดอนาคตหรือไม่อย่างไร

          1.อย่าทำเขาใหญ่สกปรกสิคะ  (ป้ายประกาศที่ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่)

......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

          2.หยุด   (ป้ายจราจร)

......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

          3. ห้ามส่งเสียงดัง (ป้ายในห้องสมุด)

......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

          4.ไปให้พ้น (คำพูดของบุคคลคนหนึ่ง)

......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

          5.เที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินงดสูบบุหรี่ (คำประกาศบนเครื่องบิน)

......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

          6. ห้ามสูบบุหรี่ (ป้ายประกาศในสวนสาธารณะบางแห่ง)

......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

           7. ที่นี่วุ่นวายหนอ (คำพูดของพระยศกุลบุตร)

......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

                                     เฉลยใบงานที่ 3.1

 

รายวิชา ท33101  ภาษาไทย                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หน่วยที่ 1 หลักการใช้ภาษา เรื่อง พันธกิจของภาษา                                         เวลา  2 ชั่วโมง

 

                                                     ทำเป็นกลุ่ม/รายบุคคล

 กลุ่มที่ .......................................................สมาชิก1.......................................................2.............................................

3....................................................................4.................................................................5...........................................

 

 คำชี้แจง   นักเรียนช่วยกันวิจารณ์ว่าคำพูดต่อไปนี้ ช่วยกำหนดอนาคตหรือไม่อย่างไร

 

          1.อย่าทำเขาใหญ่สกปรกสิคะ  (ป้ายประกาศที่ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่)

            เป็นคำพูดที่ไม่ได้กำหนดอนาคตโดยตรง เพราะเป็นคำพูดต่อว่าสิ่งที่ทำในอดีต เป็นการตำหนิ

ถ้าผู้อ่านสำนึกคราวหลังจะไม่ทำ

         

2.หยุด   (ป้ายจราจร)

             เป็นคำพูดที่กำหนดอนาคต เพราะ เป็นลักษณะของคำสั่ง

         

3. ห้ามส่งเสียงดัง (ป้ายในห้องสมุด)

             เป็นคำพูดที่กำหนดอนาคต เพราะ เป็นลักษณะของคำสั่ง

         

4.ไปให้พ้น (คำพูดของบุคคลคนหนึ่ง)

             เป็นคำพูดที่กำหนดอนาคต เพราะ เป็นลักษณะของคำสั่งไล่

         

5.เที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินงดสูบบุหรี่ (คำประกาศบนเครื่องบิน)

              เป็นคำพูดที่กำหนดอนาคต เพราะ เป็นลักษณะเชิงขอร้อง เพราะอยู่ในกำหนดการ

 

          6. ห้ามสูบบุหรี่ (ป้ายประกาศในสวนสาธารณะบางแห่ง)

              เป็นคำพูดที่กำหนดอนาคต เพราะ เป็นลักษณะของคำสั่ง และเป็นคำสั่งที่จริงจังมากขึ้น

       

          7. ที่นี่วุ่นวายหนอ (คำพูดของพระยศกุลบุตร)

    ไม่กำหนดอนาคตโดยตรง เป็นคำปรารภ เป็นข้อสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว

 

                                       ใบงานที่ 3.2

 

รายวิชา ท33101  ภาษาไทย                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หน่วยที่ 1 หลักการใช้ภาษา เรื่อง พันธกิจของภาษา                                         เวลา  2 ชั่วโมง

 

                                                     ทำเป็นกลุ่ม/รายบุคคล

                   ชื่อ.....................................................ห้อง........................เลขที่...............

                                       

คำชี้แจง   จากส่วนหนึ่งของเนื้อเพลง “คุณลำไย”แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของภาษาอย่างไรบ้าง

            จงอธิบายให้เข้าใจ

 

          “…ชื่อดีก็มีถมไป จะเรียกลำไยทำไมเล่าหนา หรือว่าฉันเป็นคนบ้านนอกคอกนา ไม่รักฉันก็ไม่ว่า

แต่อย่ามาเรียกคุณลำไย.............”

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

                     

เฉลย ใบงานที่ 3.2

 

รายวิชา ท33101  ภาษาไทย                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หน่วยที่ 1 หลักการใช้ภาษา เรื่อง พันธกิจของภาษา                                         เวลา  2 ชั่วโมง

                                        

                                                ทำเป็นกลุ่ม/รายบุคคล

 

                    ชื่อ......................................................ห้อง...................เลขที่...........

 

คำชี้แจง   จากส่วนหนึ่งของเนื้อเพลง “คุณลำไย”แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของภาษาอย่างไรบ้าง

            จงอธิบายให้เข้าใจ

 

          “…ชื่อดีก็มีถมไป จะเรียกลำไยทำไมเล่าหนา หรือว่าฉันเป็นคนบ้านนอกคอกนา ไม่รักฉันก็ไม่ว่า

แต่อย่ามาเรียกคุณลำไย.............”

 

                เพลงคุณลำไย แสดงให้เห็นอิทธิพลของภาษาในเรื่อง ถิ่นกำเนิด ว่าชื่อนี้ เป็นชื่อของคนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ เป็นชื่อที่ไม่ทันสมัย เชย มีชื่อแบบนี้เฉพาะคนที่อยู่ตามบ้านนอก หรือชนบทเท่านั้นฉะนั้นถ้าจะได้ชื่อว่า

เป็นคนที่อยู่ในเมือง หรือทันสมัยพ่อ แม่ ต้องตั้งชื่อลูก ๆ หลาน เป็นชื่อภาษาต่างประเทศ เช่น เชอรี่  แอปเปิ้ล

แคทตี้   ดีดี้   คิมเบอร์รี่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานที่ 3.3

รายวิชา ท33101  ภาษาไทย                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หน่วยที่ 1 หลักการใช้ภาษา เรื่อง พันธกิจของภาษา                                         เวลา  2 ชั่วโมง

 

                                                     ทำเป็นกลุ่ม/รายบุคคล

               ชื่อ...........................................................ห้อง....................เลขที่..............

 

         คำชี้แจง    1.นักเรียนรวบรวมรายชื่อ คน  ต้นไม้ อาหาร และสิ่งของอื่น ๆ ที่คนไทยนิยมยึดถือว่า ควรใช้และควรหลีกเลี่ยงเพื่อความเป็นมงคล  ให้แสดงความคิดเห็นร่วมกันว่า การนิยมยึดถือเช่นนี้จะเป็นอุปสรรคแก่การพัฒนาชีวิตและสังคมหรือไม่อย่างไร

                                                ชื่อ.........................................................................                                           

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

2

 

          2. รวบรวมชื่อสินค้า อาหาร หรือต้นไม้ที่ตั้งขึ้นเพื่อจูงใจให้คนอยากซื้อเมื่อได้ยินหรือได้เห็นสิ่งนั้น

 

 

ชื่อ.........................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลย ใบงานที่ 3.3

รายวิชา ท33101  ภาษาไทย                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หน่วยที่ 1 หลักการใช้ภาษา เรื่อง พันธกิจของภาษา                                         เวลา  2 ชั่วโมง

 

                                                     ทำเป็นกลุ่ม/รายบุคคล

               ชื่อ...........................................................ห้อง....................เลขที่..............

 

         คำชี้แจง    1.นักเรียนรวบรวมรายชื่อ คน  ต้นไม้ อาหาร และสิ่งของอื่น ๆ ที่คนไทยนิยมยึดถือว่า ควรใช้และควรหลีกเลี่ยงเพื่อความเป็นมงคล  ให้แสดงความคิดเห็นร่วมกันว่า การนิยมยึดถือเช่นนี้จะเป็นอุปสรรคแก่การพัฒนาชีวิตและสังคมหรือไม่อย่างไร

 

 ตัวอย่าง ชื่ออาหาร  ชื่อต้นไม้ และสถานที่ที่เป็นมงคลและไม่เป็นมงคล

          ทองเอก           (มีค่าดุจทอง)                        แกงบอน          (คัน)

          แกงวุ้นเส้น       (ยืดยาว)                             ไข่ตุ๋น             (ถูกล่อลวง)

          นางกวัด          (เรียกโชคลาภ)                      นางแย้ม          (หญิงยั่วยวน)

          ทองพันชั่ง        (มีค่าสูง)                             จำปา             (ทิ้งขว้าง)

          อำเภอโชคชัย     (มีโชค)                               อำเภอกระโทก   (เสียงคล้ายกระแทก  กระโชก)

  

     กิจกรรมนี้มุ่งให้นักเรียนสังเกตและรวบรวมชื่อคน ต้นไม้ อาหารและสิ่งของอื่น ๆที่คนไทยนิยมยึดถือว่าควรใช้ และควรหลีกเลี่ยงเพื่อความเป็นมงคล

 

          2. รวบรวมชื่อสินค้า อาหาร หรือต้นไม้ที่ตั้งขึ้นเพื่อจูงใจให้คนอยากซื้อเมื่อได้ยินหรือได้เห็นสิ่งนั้น

 

ชื่อคน

มงคล                       - บุญมาก  บุญมี  บุญมา  บุญรับ  บุญส่ง

ชื่ออาหาร

มงคล                       - ลาบ  ขนมชั้น  ทองหยิบ  ฝอยทอง  เม็ดขนุน

ชื่อต้นไม้

มงคล                       - มะขาม  ทับทิม  ศุภโชค  รัก  ดาวเรือง

ไม่เป็นมงคล                - โศก  หว้า  มะแว้ง  มังคุด

 

 

2

 

ชื่อสถานที่

มงคล                       - บางรัก  กำแพงเพชร  เพชรบุรี  อ่างทอง

ไม่เป็นมงคล                - บางพลัด  บางจาก  บางระกำ  แสนแสบ

 

          ให้นักเรียนแสดงให้เห็นร่วมกันว่า การนิยมยึดถือเช่นนี้เป็นอุปสรรคแก่การพัฒนาชีวิต และสังคมหรือไม่ อย่างไร ซึ่งครูเห็นว่า ภาษามีความสำคัญต่อมนุษย์มาก แต่ภาษาเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้สื่อความหมายให้เข้าใจกันเท่านั้น ดังนั้นมนุษย์ไม่ควรตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของภาษามากจนเกินไป แต่ควรพิจารณาอย่างมีเหตุผล การใดเป็นมงคลหรือไม่นั้นไม่ใช่อยู่ที่ชื่อ แต่อยู่ที่การกระทำดี

 

 

2. รวบรวมชื่อสินค้า อาหาร หรือต้นไม้ที่ตั้งขึ้นเพื่อจูงใจให้คนอยากซื้อเมื่อได้ยินหรือได้เห็นสิ่งนั้น

 

                    การตั้งชื่อโป๊ยเซียน ซึ่งเห็นชัดเจนว่า เมื่อผู้เลี้ยงผสมได้โป๊ยเซียนพันธุ์ใหม่จะตั้งชื่อใหม่ให้ไพเราะ

และมีความหมายดี เพื่อจูงใจให้คนอยากซื้อ เช่น เซียนนำโชค  โชคอลังการ   รวยก้องพิภพ    ทรัพย์ประเสริฐ

ทรัพย์ไพโรจน์  ทรัพย์อนันต์  เพชรน้ำหนึ่ง  หนึ่งจักรวาล  วิจิตรโฉม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   บรรณานุกรม

 

กำชัย ทองหล่อ. (2552). หลักภาษาไทย. กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977).

จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และบาหยัน อิ่มสำราญ, บรรณาธิการ. (2553). ภาษากับการสื่อสาร. พิมพ์ครั้งที่ 4.

        นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ราตรี ธันวารชร, บรรณาธิการ. (2540). กาญจนาภา : รวมบทความวิชาการด้านภาษาและวรรณกรรม

        ไทย. กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : อัมรินทร์พริ้นติ้ง.

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2555). หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย

                  หลักการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร  พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สกสค. ลาดพร้าว.

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2552). หลักสูตรตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยพุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง

                  ประเทศไทย.

         

 

 


ชื่อผู้ตอบ:

รหัสป้องกันสแปม: